Zib Publicatie 2020(NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Dit is de meeste recente zib publicatie.
De meest recente zib pre-publicatie is 2022.

Publicatie 2020

Dit is een publicatie. Meer informatie over pre-publicaties en publicaties is hier te vinden.
In onderstaand overzicht staat aangegeven welke zibs deel uitmaken van deze publicatie inclusief de versienummers.
Meer informatie over de publicatie 2020 kunt u vinden in de ReleaseNotes 2020 PDF.png en de secties hieronder.

Zorginformatiebouwstenen publicatie 2020

groep: Administratief, aantal: 7

Betaler-v3.1.1 Contactpersoon-v3.4 Zorgaanbieder-v3.4 Zorgverlener-v3.5
Contact-v4.0.1 Patient-v3.2 ZorgTeam-v1.0

groep: Behandeling, aantal: 7

BehandelAanwijzing2-v1.0 UitkomstVanZorg-v3.2 Verrichting-v5.2 ZorgAfspraak-v1.0
Behandeldoel-v3.2 VerpleegkundigeInterventie-v3.2 VrijheidsbeperkendeInterventie-v1.0

groep: Klinische context, aantal: 25

Alert-v4.1 FunctieZien-v3.1 Pijnkenmerken-v1.0 VoedingspatroonZuigeling-v1.1
AllergieIntolerantie-v3.3 FunctioneleOfMentaleStatus-v3.2 Probleem-v4.4 Wond-v3.3
Blaasfunctie-v3.2 Huidaandoening-v3.3 SOEPVerslag-v1.0 ZorgEpisode-v1.0
Brandwond-v3.4 Infuus-v3.3 SondeSysteem-v3.3 Zwangerschap-v4.0
Darmfunctie-v3.1.1 MedischHulpmiddel-v3.3.1 Stoma-v3.3
DecubitusWond-v3.4 OntwikkelingKind-v1.2 Vaccinatie-v4.0
FunctieHoren-v3.2 Patientbespreking-v1.0 Voedingsadvies-v3.2

groep: Medicatie, aantal: 7

Medicatieafspraak-v1.2 MedicatieGebruik2-v1.1.1 Medicatieverstrekking-v2.0.2 Verstrekkingsverzoek-v1.0.3
MedicatieContraIndicatie-v1.0 MedicatieToediening2-v1.1.1 Toedieningsafspraak-v1.0.3

groep: Metingen, aantal: 15

Ademhaling-v3.2 LaboratoriumUitslag-v4.6 O2Saturatie-v3.1 TekstUitslag-v4.4
Bloeddruk-v3.2.1 Lichaamsgewicht-v3.2 Polsfrequentie-v3.3 Visus-v1.0
DAS-v1.0 Lichaamslengte-v3.1.1 Refractie-v1.0 Vochtbalans-v1.0.1
Hartfrequentie-v3.4 Lichaamstemperatuur-v3.1.2 Schedelomvang-v1.3

groep: Patiënten context, aantal: 17

AlcoholGebruik-v3.2 GezinssituatieKind-v1.2 Opleiding-v3.2 Woonsituatie-v3.3
BurgerlijkeStaat-v3.1 HulpVanAnderen-v3.01 ParticipatieInMaatschappij-v3.1 Ziektebeleving-v3.1
DrugsGebruik-v3.3 JuridischeSituatie-v2.0 Taalvaardigheid-v3.2
Familieanamnese-v3.1 Levensovertuiging-v3.2 TabakGebruik-v3.2
Gezinssituatie-v3.2 Nationaliteit-v3.0 Wilsverklaring-v3.1.1

groep: Scorelijsten, aantal: 14

ApgarScore-v1.0.1 DOSScore-v1.0 Pijnscore-v4.0 StrongKidsScore-v1.1
BarthelIndex-v3.1 FLACCpijnScore-v1.1 SNAQ65+Score-v1.2 TNMTumorClassificatie-v1.0
ChecklistPijngedrag-v1.1 GlasgowComaScale-v3.2 SNAQrcScore-v1.1
ComfortScore-v1.1 MUSTScore-v3.1 SNAQScore-v3.2

groep: Subbouwstenen, aantal: 8

Adresgegevens-v1.1 Bereik-v1.0.1 FarmaceutischProduct-v2.1.2 Naamgegevens-v1.1
AnatomischeLocatie-v1.0 Contactgegevens-v1.2 GebruiksInstructie-v1.2.1 TijdsInterval-v1.0

groep: Zelfzorg, aantal: 10

Mobiliteit-v3.3 VermogenTotMondverzorging-v3.1 VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen-v1.0.1 VermogenTotZichWassen-v3.1.1
VermogenTotDrinken-v3.1.1 VermogenTotToiletgang-v3.1.1 VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik-v1.0.1
VermogenTotEten-v3.1.1 VermogenTotUiterlijkeVerzorging-v1.0.1 VermogenTotZichKleden-v3.1.1

Nieuwe bouwstenen en vervallen bouwstenen in publicatie 2020

In publicatie 2020 zijn een aantal nieuwe bouwstenen toegevoegd aan de landelijke set van zibs.
Ook zijn er een aantal bestaande bouwstenen vervallen.

Nieuwe zibs

AnatomischeLocatie (subbouwsteen) Patientbespreking TNMTumorClassificatie ZorgEpisode
BehandelAanwijzing2 Pijnkenmerken Visus ZorgTeam
DAS Refractie VrijheidsbeperkendeInterventie
MedicatieContraIndicatie SOEPVerslag ZorgAfspraak

Vervallen zibs

AlgemeneMeting
BasisElementen
BehandelAanwijzing
VrijheidsbeperkendeMaatregelen

Reden van vervallen

 • AlgemeneMeting
De zib AlgemeneMeting komt te vervallen. Voor dit type generieke bouwstenen wordt vanaf publicatie 2020 een andere aanpak gehanteerd. Zie voor meer informatie de speciale wiki pagina over blauwdrukken.
 • BasisElementen
De reden voor het laten vervallen van de zib BasisElementen is dat er al vanaf het begin van het bestaan van de zibs en de zib BasisElementen discussie en onduidelijkheid is over de gegevenselementen in BasisElementen in relatie tot individuele zibs:
 • Informatiebron: niet voor elke zib klinisch relevant, en bovendien niet voor elke zib duidelijk wat hiermee bedoeld wordt, met name in relatie tot het element Auteur.
 • Onderwerp: impliciet is dit altijd de patiënt. In de sporadische gevallen dat de patiënt niet het onderwerp is, is dit in de betreffende zibs al expliciet gemodelleerd, zoals bijvoorbeeld in FamilieAnamnese.
 • DatumTijd: vaak zijn in zibs meerdere datums en tijdstippen aan de orde en relevant en geeft het basiselement verwarring. In veel zibs is het al expliciet gemodelleerd.
 • Auteur: niet voor elke zib klinisch relevant, en bovendien niet voor elke zib duidelijk wat hiermee bedoeld wordt, met name in relatie tot bron van de informatie en de vastlegger in het dossier.
 • Identificatienummer: niet voor elke zib klinisch relevant en bovendien meestal zonder klinische betekenis. En voor zibs, waar dit niet ter discussie staat, is het vaak al gemodelleerd in de betreffende zib.
Gevolgen van het vervallen van de zib BasisElementen:
 1. Voor zibs, waarvoor dit (klinisch) relevant is, zullen sommige gegevenselementen die in (pre-)Publicaties vóór Publicatie2020 in BasisElementen stonden, in de zib zelf gemodelleerd worden, voor zover dat al niet gedaan is. Daarbij zal de klinische betekenis in de context van de betreffende zib worden gedefinieerd.
 2. Gebruikers van de zibs worden opgeroepen om (via het indienen van een wijzigingsvoorstel op de betreffende zib) aan te geven welke gegevenselementen uit de BasisElementen expliciet gemodelleerd moeten worden, en wat dan de klinische betekenis is, waarvan dat (1.) nog niet gedaan is.
Het feit dat de zib BasisElementen m.i.v. Publicatie2020 niet meer bestaat betekent dat gegevenselementen uit de BasisElementen, die niet expliciet in de betreffende zib gemodelleerd zijn, eventueel toegevoegd kunnen worden bijvoorbeeld en met name in datasets van toepassingen.
 • Behandelaanwijzing
De zib Behandelaanwijzing is vervangen door de zib Behandelaanwijzing2. Als het concept van een zib fundamentele wijzigingen bevat, dan is de afspraak (ook vastgelegd in ISO13972) dat de betreffende zib een andere naam krijgt en een nieuw id, waarmee tevens wordt aangegeven dat er geen sprake is van backwards-compatibility. Dat is voor Behandelaanwijzing het geval, mede door de inbreng vanuit de 1e lijn.
 • VrijheidsbeperkendeMaatregelen
De zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen wordt vervangen door de zib VrijheidsbeperkendeInterventie als gevolg van nieuwe wetgeving betreffende onvrijwillige zorg (wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de wet zorg&dwang (Wzd)).

Errata publicatie 2020

Na het verschijnen van publicatie 2020 zijn de volgende fouten in de publicatie aan het licht gekomen.

Issue ZIB-1252 Datum 12-11-2020
Bouwsteen: VerpleegkundigeInterventie-v3.2 Onderwerp: Aanpassing verwijzing codelijst InterventieNICCodelijst
Bij het concept Interventie staat een verwijzing naar het NIC als een toegestaan codesysteem om een interventie te coderen. Deze keuzemogelijkheid is vervallen. Bij interventie kan dus alleen nog een concept uit SNOMED CT gekozen worden.


Issue ZIB-1378 Datum 23-06-2021
Bouwsteen: Contactpersoon-v4.3 Onderwerp: RolCodelijst heeft numerieke codes (1,2,3,..) in plaats van strings (01,02,03,...)
In waardenlijst RolCodelijst moeten de concept codes 1 t/m 9 uitgebreid worden met één 'leading zero' en worden dus gewijzigd in 01 t/m 09.


Issue ZIB-1477 Datum 18-08-2021
Bouwsteen: Probleem-v4.4 Onderwerp: Aanpassing codelijst ProbleemNaamCodelijst
Bij het concept ProbleemNaam bevat de ProbleemNaamCodelijsteen een entry voor NANDA-I als een toegestaan codesysteem om een probleem te coderen. Deze keuzemogelijkheid is vervallen.


Issue ZIB-1454 Datum 29-09-2021
Bouwsteen: Medicatieafspraak-v1.2 Onderwerp: Vervanging deprecated SNOMED CT codes in <zibnaam>StopTypeCodelijst waardenlijst
MedicatieGebruik2-v1.1.1
Toedieningsafspraak-v1.0.3
In de eerste twee <zibnaam>StopTypeCodelijsten zijn twee codes terecht gekomen die nooit geactiveerd zijn en inmiddels vervangen zijn door nieuwe codes.
Het betreft de codes 112171000146100 (Drug therapy temporarily stopped) en 112161000146106 (Drug therapy definitively stopped). Deze zijn vervangen door de codes 113381000146106 resp. 113371000146109.
De nieuwe codes hebben dezelfde naam en omschrijving als de oude codes.

In de laatste waardenlijst zijn de oude StopCode codes 1 (Tijdelijk) en 2 (Definitief) ook vervangen door de nieuwe SNOMED codes 113381000146106 resp. 113371000146109.


Issue ZIB-1201 Datum 30-09-2021
Bouwsteen: Zwangerschap-v4.0 Onderwerp: Aanpassing SNOMED CT code van het rootconcept
De Snomed code voor rootconcept is gewijzigd van 364320009 naar 118185001, Bevinding betreffende zwangerschap, met als reden dat de huidige code een observable entity is wat binnen de SNOMED systematiek niet het juiste type is voor een rootconcept.


Issue ZIB-1296 Datum 06-10-2021
Bouwsteen: Brandwond-v3.4 Onderwerp: Concept BrandwondSoort abusievelijk verwijderd
In Publicatie 2020 is in de zib Brandwond het concept Brandwondsoort abusievelijk verwijderd.
De zib behoort dit concept ook in deze publicatie te bevatten zoals beschreven is in pre-publicatie 2019 incl. de bijbehorende waardenlijst


Issue ZIB-1314 Datum 07-10-2021
Bouwsteen: GlasgowComaScale-v3.2 Onderwerp: Vervanging in de Verbal en Motor waardenlijsten
In Publicatie 2020 zijn de Verbal en Motor waardenlijsten gewijzigd. Helaas zijn daarbij een aantal ernstige fouten in de lijsten gekomen. Daarom is besloten deze waardenlijsten geheel te vervangen. De nieuwe waardenlijsten staan in bijgevoegde document PDF.png


Issue ZIB-1856 Datum 08-03-2023
Bouwsteen: AllergieIntolerantie-v3.3 Onderwerp: Vervanging vervallen referentieset SNOMED CT
VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst en in de bij het concept SpecifiekeStof gebruikte SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst, wordt verwezen naar een vervallen referentieset in SNOMED CT: 42931000146101. De referentieset is vervangen door: 98061000146100.


Issue ZIB-1536, ZIB-1586 Datum 31-07-2023
Bouwsteen: MedischHulpmiddel-v3.3.1 Onderwerp: Waarden voor 'geen' toevoegen aan ProductTypeCodelist, OTH toegestaan bij ‘Required Binding'
* Toevoeging codes

Aan de ProductTypeCodelijst worden de volgende twee waardes toegevoegd:

Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen 0 eCare codes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.218 Geen visuele hulpmiddelen
Geen 0 Hulpmiddelen gehoor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.211 Geen gehoorapparaat

Deze waardes komen voor in de HorenHulpmiddelTypeCodelijst en ZienHulpmiddelenTypeCodelijst, respectievelijk in de zibs FunctieHoren en FunctieZien. Beide waardenlijsten zijn een ingeperkte ProductTypeCodelijst.

 • Verduidelijking bindings

Binnen waardenlijsten mag naast de genoemde waardenlijst ook de waarde ‘OTH’ uit het ‘NullFlavor’ codestelsel (en alleen ‘OTH’) gebruikt worden. De ‘OTH’ waarde mag gebruikt worden als een concept niet voorkomt in het voorgeschreven codestelsel. Dit geldt voor zowel waardenlijsten die ‘Extensible’ als ‘Required’ binding hebben, behalve voor een aantal specifieke uitzonderingen.

Voor meer informatie over ingeperkte waardenlijsten, de uitzonderingen en verduidelijking van bindings, zie https://zibs.nl/wiki/Codelist_Bindings


Bij het gebruik van publicatie 2020 dienen de bij deze fouten genoemde oplossingen toegepast te worden.
In de volgende (pre)publicatie zullen de issues in de zibs verwerkt worden.

Speciale bouwstenen

Subbouwstenen

Om hergebruik van informatiepatronen, die op zich geen volledig (zorg) concept beschrijven, mogelijk te maken, zijn subbouwstenen gedefinieerd en toegepast.
In tegenstelling tot volledige bouwstenen worden subbouwstenen nooit zelfstandig gebruikt, maar altijd opgenomen (inclusie) in het model van een volledige bouwsteen.
Zie Architectuurdocument, Volume 1, 3.5 PDF.png: “Onderlinge verwijzing tussen zib’s” voor het verschil tussen inclusie en referentie bij verwijzingen naar bouwstenen.
Subbouwstenen zijn te herkennen aan de prefix "nl.zorg.part” in de bouwsteennaam.

Blauwdrukken voor zibs

Met ingang van publicatie 2020 wordt voor de ontwikkeling van nieuwe zibs waar mogelijk gebruik gemaakt van ontwerpblauwdrukken.
Meer informatie over deze blauwdrukken vindt u op de speciale wiki pagina over dit onderwerp. Deze pagina is ook bereikbaar via het hoofdmenu links op de pagina.

Downloads

Onderaan iedere ZIB wikipagina staan links om de betreffende ZIB in PDF of XLSX formaat te downlowden.
Ook is het mogelijk de hele set ZIB's van deze publicatie in één keer te downloaden als PDFZIP.png(66 MB), XLSXZIP.png of XMIZIP.png bestanden. De laatste bevat tevens de waardenlijsten in XML formaat.

Overige punten

NIEUW!

 • Vanaf prepublicatie 2018#1 worden LOINC en SNOMED CT termen, indien een officiële vertaling beschikbaar is, in de Nedelandse pagina's in het Nederlands weergegeven en in de Engelse in het Engels.
 • Aan iedere zib wiki pagina is een sectie toegevoegd die aangeeft naar welke andere zibs de bouwsteen verwijst en in welke andere zibs de zib wordt gebruikt.